Cơ cấu tổ chức

I. BAN GIÁM ĐỐC: 
- Giám đốc: Ths. Nguyễn Hải Vân
- Phó Giám đốc: Ths. Dương Thị Hằng
- Phó Giám đốc: Ths. Nguyễn Thị Tuyết
 
II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:
 
1. Phòng Hành chính Tổng hợp 
• Điện thoại:  04.38259935
                      04.39369324
                      04.38259936 (thường trực)
 
2. Phòng Nghiên cứu - Sưu tầm - Trưng bày
• Điện thoại: 04.38259937
 
3. Phòng Kiểm kê - Bảo quản
• Điện thoại: 04.39361870
 
4. Phòng Truyền thông - Giáo dục
• Điện thoại: 04.39361869
 
5. Phòng Đối ngoại & Phát triển dự án
• Điện thoại: 04.39363392