Hình tượng phụ nữ Việt Nam trong sản xuất nông nghiệp trên tranh cổ động giai đoạn 1976 – 1986

– Số trang: 37

– Kích thước: 20 x 20cm

– Năm xuất bản: 2008

– Ngôn ngữ: Việt – Anh

– Nội dung: Giai đoạn 1976 – 1986 là thời kuf Việt Nam vừa bước ra khỏi chiến tranh, giành độc lập, thống nhất Tổ quốc và bước sang thời kỳ mới: khôi phục và xây dựng đất nước. Hình tượng phụ nữ Việt Nam trên tranh cổ động là một thông điệp nhỏ tuyên truyền từng công việc cụ thể trong lao động sản xuất nông nghiệp. Với 35 bức tranh, triển lãm giúp cho công chúng hiểu them về một giai đoạn phát triển kinh tế; đồng thời góp phần khẳng định vai trò của người phụ nữ trong công cuộc xây dựng đất nước.