Bác Hồ với sự nghiệp giải phóng phụ nữ

“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Hồ Chí Minh

Giải phóng phụ nữ là một bộ phận trong sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc mà lúc sinh thời Bác Hồ rất quan tâm. Triển lãm “Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữ” là những hình ảnh, câu chuyện gần gũi, thân thương về Bác và Phụ nữ Việt Nam trong công cuộc gìn giữ và xây dựng đất nước qua những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc.