Bộ sưu tập

Home / Bộ sưu tập

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ khi ra đời đã sưu tầm được rất nhiều tài liệu, hiện vật về phụ nữ Việt Nam xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Hiện tại Bảo tàng có gần 30 nghìn tài liệu hiện vật với nhiều chủ đề đa dạng.

Sự đa dạng trong bộ sưu tập của chúng tôi được phản ánh thông qua lịch sử của phụ nữ Việt Nam và những đóng góp quan trọng của họ trong cuộc cuộc dựng nước và giữ nước. Sự lựa chọn theo chủ đề cho mỗi bộ sưu tập tài liệu, hiện vật của bảo tàng sẽ giúp công chúng hiểu hơn về những gì bảo tàng đang sở hữu và có cái nhìn sâu sắc hơn về các hiện vật được lựa chọn theo chủ đề. Bạn có thể hiểu hơn về những bộ sưu tập hiện vật đặc biệt của chúng tôi khi đến với Bộ Sưu Tập Hiện Vật.

Xem thêm