UNESCO

UNESCO

Năm 2016, Bảo tàng phối hợp với Văn phòng UNESCO Việt Nam thực hiện một hợp phần của dự án Nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới và giáo dục trẻ em gái.

Leave a Reply

Your email address will not be published.