Bộ Ngoại Giao Phần Lan

Bộ Ngoại Giao Phần Lan

Năm 2014, Bộ Ngoại Giao Phần Lan tài trợ cho Bảo tàng Phụ nữ thực hiện dự án “Internet thay đổi cuộc sống phụ nữ nông thôn”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.