Thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 2023