Thông báo kết quả thi tuyển (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) thông báo kết quả thi tuyển viên chức vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.