Thông báo thi tuyển viên chức Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2019

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đôi, bổ sung một số quy định về tuyên dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công xiệc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 29/2012/NĐ- CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 bằng hình thức thi tuyển, cụ thể như sau:
1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung đăng ký dự thi
1.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
Người có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
b) Đủ 18 tuổi trở lên
c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng
d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt
đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ
e) Về trình độ Ngoại ngữ, Tin học:
– Về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B, A2 khung Châu âu trở lên, hoặc có chứng chỉ tiếng anh với trình độ tương đương bậc 2/6 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Về trình độ tin học : Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định vê hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Số lượng tuyển dụng
– Số lượng cần tuyển : 04 người
3. Điều kiện, tiêu chuẩn theo cầu vị trí dự tuyển
3.1.Vị trí việc làm Truyền thông (phòng Truyền thông- Đối ngoại)
– Số lượng : 01
– Có bằng đại học chuyên ngành ngôn ngữ Anh, quan hệ quốc tế, truyền thông quốc tế Học viện Ngoại giao, chuyên ngành quảng cáo Học viện báo chí tuyên truyền.
– Có kiến thức về nghiệp vụ sử dụng các phương tiện truyền thông tới các đối tượng công chúng mục tiêu của Bảo tàng.
– Có năng lực nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp nhu cầu của công chúng để triển khai hoạt động truyền thông hiệu quả, thu hút công chúng đến bảo tàng.
– Có khả năng đàm phán và giao tiếp tốt
– Có khả năng làm việc độc lập
– Có kỹ năng thuyết trình trước đám đông
– Có sở thích làm việc trong tổ chức/ hội
– Khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh trong môi trường làm việc
– Kỹ năng sử dụng vi tính tốt: Word, Excel, Intenet
– Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn thận và trách nhiệm cao trong công việc
– Năng động nhiệt tình trong công việc
– Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, không nói ngọng, sử dụng thành thạo ngoại ngữ cho công việc.
– Cao 1,62 m trở lên
3.2.Vị trí việc làm tư liệu, thư viện và bảo quản hiện vật (phòng Kiểm kê- Bảo quản)
– Số lượng : 02
* Vị trí tư liệu, thư viện: 01
– Có bằng đại học chuyên ngành thư viện, bảo tàng trường Đại học Văn hoá, Hành chính học Học viện Hành chính Quốc gia.
– Có kiến thức, năng lực về nghiệp vụ lưu trữ, thư viện, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt trong nghiệp vụ kiểm kê tài liệu, hiện vật theo đúng quy chế của ngành.
– Có kỹ năng lập kế hoạch hoạt động thư viện, quản lý tài sản sách báo, lưu trữ các tài liệu chuyên ngành, tổ chức phục vụ người đọc và phục vụ việc khai thác sử dụng.
– Kỹ năng sử dụng vi tính tốt: Word, Excel, Intenet
– Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn thận và trách nhiệm cao trong công việc
– Năng động nhiệt tình trong công việc
– Có khả năng làm việc độc lập
– Có sở thích làm việc trong tổ chức/hội
* Vị trí bảo quản hiện vật: 01
– Có bằng đại học chuyên ngành Bảo tàng học trường Đại học Văn hoá, kỹ sư hoá các trường đại học.
– Có kiến thức về nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt trong nghiệp vụ bảo quản tài liệu, hiện vật bảo tàng.
– Có năng lực triển khai thực hiện việc bảo quản tài liệu, hiện vật của Bảo tàng đảm bảo theo quy chế của ngành.
– Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, cẩn thận và trách nhiệm cao trong công việc
– Năng động nhiệt tình trong công việc
– Có khả năng làm việc độc lập
– Có sở thích làm việc trong tổ chức/hội
3.3.Vị trí việc làm trưng bày (phòng Sưu tầm-Trưng bày)
– Số lượng : 01
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bảo tàng học thuộc trường Đại học Văn hóa.
– Có kiến thức chuyên ngành về nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Có khả năng tổ chức và thực hiện các nghiên cứu điền dã, sưu tầm hiện vật.
– Có năng lực kết nối, phối hợp hoạt động, tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm lưu động.
– Có khả năng thiết kế trưng bày chuyên đề, triển lãm lưu động.
– Có kỹ năng quay phim, chụp ảnh; kỹ năng biên tập tốt
– Sẵn sàng đi công tác cơ sở theo yêu cầu công việc được giao
– Có sở thích làm việc trong tổ chức/hội
4. Nội dung, hình thức thi tuyển và thời gian thi tuyển
4.1. Nội dung, hình thức thi tuyển
Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
– Vòng 1: Thi trắc nghiệm bằng hình thức thi trên giấy, gồm 3 môn thi
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
Phần I: Môn kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
Thời gian thi 60 phút.
Phần II: Môn ngoại ngữ tiếng Anh 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 30 phút.
Phần III: Môn Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.
c) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.
d) Kết quả thi vòng 1: Nếu thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định của pháp luật.
– Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn
c) Thang điểm (thi phỏng vấn): 100 điểm.
d) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút
4.2. Thời gian và địa điểm thi tuyển
– Thời gian dự kiến trong tháng 8 năm 2019
– Địa điểm tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
Thực hiện theo quy định tại mục 4, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/ 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
6. Hồ sơ đăng ký dự thi Hồ sơ đăng ký dự thi
– Phiếu đăng ký dự tuyển, đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đăng công khai trên website của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: www.baotangphunu.org.vn)
– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư sô 14/2013/TT- BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thấm quyền chứng thực;
– 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.
Tất cả các giấy tờ trên được để trong phong bì kích thước 25cm x 34cm, bên ngoài bì thư ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.
Lưu ý:
– Các bản sao trong hồ sơ phải có chứng thực của cấp có thẩm quyển.
– Người trúng tuyển phải xuất trình bản gốc các văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu trước khi quyết định tuyển dụng.
– Hồ sơ tuyển dụng được lưu tại Hội đồng tuyển dụng không trả lại cho thí sinh.
– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng. Nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên hoặc trong hồ sơ khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc bị hủy kết quả tuyển dụng.
7. Hình thức nộp hồ sơ dự thi
Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại: Phòng Hành chính tổng hợp, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

8. Thời gian nhận hồ sơ dự thi:
      Giờ hành chính (buổi sáng: từ 8h00 đến 12h00, buổi chiều: từ 13h00 đến 17h00) các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trong thời gian từ ngày 19/7/2019 đến hết ngày 19/8/2019.

9. Phí tuyển dụng
Phí tuyển dụng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/⁄2016/TT- BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, mức phí thu của thí sinh dự tuyển là 500.000đồng/thí sinh/lần.
Phí tuyển dụng được nộp trực tiếp tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cùng thời điểm với nộp hồ sơ dự tuyển.
10.Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển: Dự kiến trong tháng 8/2019 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, 36 Lý Thường Kiệt, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

      Thông báo này được đăng tải công khai trên Báo Phụ nữ Việt Nam, đăng trên website của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam: www.baotangphunu.org.vn và niêm yết công khai tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, hoặc liên hệ phòng Hành chính tổng hợp, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

Điện thoại: 024.39365974 hoặc 024.38259935
Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam xin thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.

Nơi nhận:                                                                                                                    GIÁM ĐỐC     
– Như trên;
– Thường trực ĐCT TW Hội ( để báo cáo);                                                                    (đã ký)
– Ban Tổ chức cán bộ;
– Lưu : TC,VT.

                                                                                                                                  Nguyễn Hải Vân