Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2023

TB TRIỆU TẬP THÍ SINH THI VÒNG 2 (2)

Danh sách thÃ_ sinh thi vÃ2ng 2-2023
TB vòng 2 thi tuyển viên chức BTPNVN năm 2023_0001
Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển
viên chức của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam năm 2023